LÄTTA MATERIALFKM 027

Lightweight Materials Engineering

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: M4PU . Valfri för: F4, M4. Kursansvarig: Christer Persson Rekommenderade förkunskaper: KonstruktionsmaterialAK Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, obligatorisk inlämningsuppgift och laborationer. Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Efter kursen ska teknologen ha fått en orientering om materialtyperna, ha

kännedom om de fenomen som kan uppstå vid användning, och kunna värdera och

utveckla materailtekniska lösningar i samband med konstruktio

Innehåll

Kursen tar framför allt upp lätta material, som används vid tillämpningar i rumsteperatur, och de fenomen och problem som uppkommer vid användning av materialen.

Lätta metaller: aluminium, magnesium och titan. Tillverkning, återvinning, legering, formning och värmebehandling. Olika tillämpningsområden för de lätta metallerna. Materialbeteende vid rumstemperatur: högcykelutmattning, plasticitet och brottförlopp.

Polymerer: struktur och uppbyggnad av polymerer. De olika typerna av plaster och gummi. Samband mellan molekylstrukturer och polymerera egenskaper.

Tillverkning och formning. Materialbeteende hos polymerer: plasticering, brott och krypning.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.