FYSIK, KURS FÖR EKOSYSTEMTEKNIKFAF 107

Physics

Antal poäng: 7.0. Kursansvarig: Nina Reistad, nina.reistad@fysik.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Analys 1 Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkända laborationer och godkända inlämningsuppgifter. Betyget utgörs av ett viktat medelvärde av betygen på kurserns olika examinationsformer enligt särskild formel. Övrigt: Studenten skall före kursens början skaffa sig tillgång till internet samt programvaran MatLab. Webbsida http://kurslab-atom.fysik.lth.se/eko/

Målbeskrivning

Studenten ska utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning, belysa fysikens betydelse för tekniken och kulturen i samhället samt öka kunskapen om den vetenskapsteori/filosofi som ligger till grund för modern naturvetenskap och teknik.

Studenten ska lära sig att tala om fysik på ett naturvetenskapligt sätt och utveckla sin förmåga att tillämpa fysikkunskaper för att kvalitativt och kvantitativt behandla problem i vardags- och yrkesliv. Studenten ska få insikter i fysikens betydelse för att lösa viktiga frågor om energiförsörjning och miljö.

Studenten ska uppleva glädje, tillfredsställelse och intellektuell stimulans i studierna och beredas möjlighet till en förståelse av de viktigaste begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna inom några områden av särskild relevans för vårt ekologiska system. Vidare ska studenten träna problemlösning, experimentellt arbete, öva modelltänkande samt utveckla sin förmåga att analysera och med matematiska metoder lösa problem. Studenten ska också träna såväl självständigt arbete som grupparbete.

Målsättningen är också att ge studenten språklig träning och träning i kommunikation och presentation. Kursen syftar dessutom till att visa fysik, matematik, statistik, datorteknik och informationsteknik i ett sammanhang. Inom kursen kommer datorteknik och informationsteknik att användas för att söka, analysera, värdera, använda och presentera information, genomföra modellsimuleringar, beräkningar samt datainsamling.

Innehåll

Repetition och fördjupning av grundläggande klassisk fysik.

Grundläggande metrologi (läran om mätningar). Planläggning av experiment. Hantering, analys och presentation av mätdata. Modellbyggnad, simulering och koppling mellan modeller och experiment. Energi: omvandling, transport, kvalitet och källor. Termodynamikens huvudsatser: entropi, temperatur, värme, inre energi, kretsprocesser och kretslopp. Strålning: strålningsbalans, ljusets växelverkan med materia: absorption och elastisk spridning mot atomer och molekyler. Strålskydd: aktivitet, sönderfall, absorberad dos, dosekvivalens. Tillämpningar: fotosyntesen, växthuseffekten, enkla klimatmodeller, miljö och hållbar utveckling. Inom kursen kommer aktuella forskningsprojekt inom miljöområdet vid Fysiska Institutionen att presenteras.

Litteratur

Reistad, N.: Naturvetenskaplig problemlösning, Lund 1998 (hhtp://kurslab-atom.fysik.lth.se/natprob/).

Erlandsson, B., Reistad, N., Stenström, K. och Sandsten, J.: Energi- och miljöfysik, Lund 1999 (hhtp://kurslab-atom.fysik.lth.se/enmi/)

Avdelningen för atomfysik: Laborationshandledningar, Lund 1998/99.

Övrig litteratur och information skall studenten själv, i grupp eller i samarbete med andra söka upp.


Fysik, kurs för ekosystemteknik / Naturvetenskaplig problemlösning0198

Physics, Scientific problemsolving

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: W1. Prestationsbedömning: Se ovan.

Innehåll

Se ovan.

Litteratur

Se ovan.


Fysik, kurs för ekosystemteknik / Energi- och miljöfysik0298

Physics, Energy and enviromental physics

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: W1. Prestationsbedömning: Se ovan.

Innehåll

Se ovan.

Litteratur

Se ovan.