TIDSDISKRETA KRETSAR OCH SIGNALER FÖR EETT 011

Systems and Signals

Antal poäng: 6.0. Obligatorisk för: E3. Kursansvarig: Tomas Gänsler. Rekommenderade förkunskaper: Komplex och linjär analys samt Kretsar och kretsteori. Undervisningens uppläggning utgår från dessa förkunskaper. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Slutbetyg erhålls då tentamen och laborationer är godkända. Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/tks-e/tkse.html

Målbeskrivning

Dagligen använder vi utrustning där signaler lagras och behandlas i digital form. Från den enkla digitala signalbehandlingen som sker i en CD-spelare till avancerad komprimering i t.ex. MP3 kodning av musik, kodning av tal i GSM, digital video för DVD, bildbehandling, etc. Kunskaper i digital signalbehandling och kunskaper om signalers frekvensegenskaper och frekvensinnehåll blir allt viktigare.

Innehåll

Kursen presenterar grunderna i digital signalbehandling. Digital signalbehandling kräver ofta sampling av analog signal och efterföljande rekonstruktion till analog signal. Dessa operationer studeras såväl teoretiskt som praktiskt. Tidsdiskreta system kan användas som digitala filter och några metoder för att bestämma filtrens parametrar utifrån givna krav (filterdesign) presenteras. Implementering av digital signalbehandling i realtid studeras och exemplifieras i laborationer på Digital SignalProcessor (DSP).

Verktyg som z-transform och Fouriertransform av tidsdiskreta signaler definieras. I kursen behandlas speciellt den diskreta Fouriertransformen (DFT). Denna ligger till grund för beräkningar med FFT (eng. Fast Fourier Transform), och används t.ex. i en spektrumanalysator. Vidare studeras begrepp som decimering och interpolering vid förändring av samplingsfrekvens.

Litteratur

Proakis, J.G. och Manolakis, D. G.: Digital Signal Processing, Principles, Algorithms and Applicatons, tredje upplagan, Prentice Hall, 1996. ISBN 0-13-394289-9.

Häfte med extra övningstal samt svar och lösningar.

Formelsamling och laborationshäften.