KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÖR DETS 020

Communication Systems

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: D3. Kursansvarig: Lars Reneby. Rekommenderade förkunskaper: Matematisk statistik AK för E och D. Prestationsbedömning: tentamen (5 tim) är skriftlig med både beskrivande frågor och frågor av problemlösningstyp.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskap om de grundläggande principerna för konstruktion av telefoni och datakommunikationssystem. Stor vikt läggs vid att ge kunskaper om analytiska redskap för kapacitets- och tillförlitlighetsanalys samt ekonomisk optimering av dessa system. Kundernas (ibland datorer eller system) krav på betjäning, i detta fall framkomlighet och tillgänglighet, ligger till grund för analysen.

Grundläggande principer för telekommunikationssystem. Olika nätstrukturer. Nätutformning. Digitala riksnät. Transmissionsmedia. Trafikbegreppet. Kapacitets- och kvalitetskrav. Telefoni: lokal- och förmedlingsstationer. Totalt digitala lösningar. Hierarkiskt uppbyggda nät. Alternativvägsprincipen. Signalering. Trafikvariationer. Globala och lokala datanät. Principer för krets- och paketförmedling.

Köteori. Stokastiska modeller för betjäningssystem, applicerade på tele- och datakommunikationssystem. Trafikbegreppet. Erbjuden, avverkad och spärrad trafik. Belastning, utnyttjning och genomströmning. Markovska betjäningssystem med och utan avvisning. Begränsade köer. Begränsat antal kunder. Optimala betjäningssystem. Jämförelser mellan koncentrerade och distribuerade system.

Litteratur

Körner, U.: Tillförlitlighet och köteori applicerat på telekommunikations- och datorsystem.