PROJEKT I SIGNALBEHANDLINGETI 120

Signal Processing Project

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Leif Sörnmo. Förkunskapskrav: Tidsdiskreta kretsar och signaler för E (ETT011) eller D (ETT021) Rekommenderade förkunskaper: Adaptiv signalbehandling (ETT042) och/eller Optimal signalbehandling (ETT074). Prestationsbedömning: redovisning av projekt i rapport och muntligt. Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/psb/projektSIG.html

Begränsat deltagarantal, 24 platser. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i kurserna Tidsdiskreta kretsar och signaler, Adaptiv signalbehandling, Optimal signalbehandling. 2. Erhållna betyg på kurserna i 1.

Målbeskrivning

Att ge kursdeltagarna tillfälle att implementera någon signalbehandlingsmetod och att utvärdera dess prestanda.

Innehåll

Digital signalbehandling har tillämpningar inom vitt skilda områden, t.ex. akustik, medicin och telekommunikation, vilket avspeglas i de projekt som kan genomföras inom kursens ramar. Kursen inleds med att varje grupp (två personer) får ett material som redogör för den metod som skall studeras. Det fortsatta arbetet består i att implementera aktuell metod (vanligen Matlab, men även i DSP-miljö) och att beskriva dess egenskaper i ljuset av den valda tillämpningen. Rapporteringen utgör en viktig del i projektarbetet och påbörjas redan på ett tidigt stadium i kursen. Handledarna finns tillgängliga för frågor och disskussion vid förutbestämda tider.