ANALOG IC-VERIFIERINGETI 072

Test and Documentation of Integrated Circuits

Antal poäng: 2.0. Valfri för: E4. Kursansvarig: Pietro Andreani. Förkunskapskrav: Analoga IC-projekt (ETI 064). Prestationsbedömning: för betygsgraden godkänd krävs godkänd skriftlig och muntlig presentation av eget projektarbete eller annat projektarbete. Webbsida http://www.tde.lth.se/ugradcourses/ICver/kurs.html

Innehåll

Kursen är en uppföljning av kursen IC-projekt. Syftet är att efter tillverkningen verifiera, testa och dokumentera de kretsar som tidigare konstruerats.