ELEKTROMAGNETISK FÄLTTEORI FÖR EETE 040

Electromagnetic Fields

Antal poäng: 9.0. Kursansvarig: universitetslektor Richard Lundin, Richard.Lundin@teorel.lth.se Rekommenderade förkunskaper: Matematik, grundkurs. Prestationsbedömning: Två skriftliga prov (Fältteori 1, Fältteori 2; vardera 5 tim). Delkurserna betygsätts i en skala från 3,0 till 6,0 i steg om 0,1. Slutbetyget är heltalsdelen av medelvärdet av betygen på delkurserna (dock högst 5). Webbsida http://www.teorel.lth.se/

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll

Kursen inleds med ett avsnitt om vektoranalys, som sedan används flitigt under hela kursen. Teorin för elektrostatiska fält byggs upp med Coulombs lag som utgångspunkt. Magneto-statiken behandlas på ett likartat sätt utgående från Biot-Savarts lag. Tidsberoende inkluderas i två steg, via induktionslagen och senare via Maxwells fältekvationer. Kursen avslutas med några tillämpningsfall: plana vågor, strålningsfält från antenner med givna strömmar, vågor på enkla vågledarstrukturer.

Litteratur

Se delkurserna


Elektromagnetisk fältteori för E / 1E0189

Electromagnetic Fields

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: E2. Prestationsbedömning: Skriftligt prov (5 tim). Delkursen betygssättes i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1

Innehåll

Vektoranalys: Skalärfält och vektorfält. Linjeintegraler och ytintegraler. Begreppen gradient, divergens, rotation. Gauss och Stokes satser. Cylindriska och sfäriska koordinater.

Elstatik: Elektriska fält i vakuum och materiella media. Kondensatorer. Allmänna ledar-system. Fältenergi. Maxwells spänningar och kraftberäkningar. Randvärdesproblem, speglings- och ansatsmetoder. Strömtäthetsfält.

Magnetostatik: Biot-Savarts lag.

Litteratur

Lundin, R.: Föreläsningsanteckningar, del 1, LTH.

Lundin, R.: Exempelsamling, Elektromagnetisk fältteori, del 1, LTH

Cheng, D. K.: Field and Wave Electromagnetics, 2nd ed., Addison-Wesley.


Elektromagnetisk fältteori för E / 2E0289

Electromagnetic Fields

Antal poäng: 5.0. Obligatorisk för: E3. Prestationsbedömning: Skriftligt prov (5 tim). Delkursen betygssättes i en skala från 3.0 till 6.0 i steg om 0.1

Innehåll

Magnetostatik: Vektorpotential. Magnetiskt flöde. Magnetisering. Materialegenskaper. Magnetiska kretsar. Fältenergi och magnetiska krafter. Självinduktans och ömsesidig induktans.

Tidsberoende fält: Induktionslagen. Virvelströmmar. Maxwells fältekvationer. Plana vågor. Retarderade potentialer. Strålningsfält från givna strömfördelningar. Poyntings vektor, energi och effekt. Vågor på dubbelledningar.

Litteratur

Lundin, R.: Föreläsningsanteckningar, del 2, LTH.

Lundin, R.: Exempelsamling, Elektromagnetisk fältteori, del 2, LTH

Cheng, D. K.: Field and Wave Electromagnetics, 2nd ed., Addison-Wesley.