DATORSYSTEMTEKNIK FKEIT 030

Computer Systems II

Antal poäng: 3.0. Valfri för: F4. Kursansvarig: Jan Eric Larsson Rekommenderade förkunskaper: Datorsystemteknik EDT092 eller motsvarande Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs och skriftlig tentamen. Övrigt: Kursen ges integrerat i kursen Datorteknik, EDT026 Webbsida http://www.it.lth.se/dt

Målbeskrivning

Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på hårdvarunivå. Efter genomgången kurs skall deltagarna ha:

Innehåll

Kursen ger en beskrivning av hur olika enheter i ett datorsystem fungerar och är uppbyggda. Bland annat beskriv sfunktion och uppbyggnad hos RISC-processorer baserade på pipelining, olika problem som detta medför, samt olika hårdvaru- och programvarumässiga lösningar på dessa problem. Vidare beskrivs konstruktion och funktion hos cacheminnen, virtuella minnen och andra systemkomponenter.

Litteratur

Pattersson, D. A. and J. L. Hennessy, Computer Organzation & Design: The Hardware/Software Interface, Second Edition, Morgan Kaufmann, San Francisco, California, 1998.

Waldron, J., Introduction to RISC Assembly Language Programming, Addison-Wesley, Harlow, England, 1999, eller Brorsson, M., Datorsystem – program- och maskinvara, Studentlitteratur, 1999.

Laborationshandledning (ges ut av institutionen)

Kopior av OH-bilder använda på föreläsningarna (ges ut av institutionen)