DATORBASERADE MÄTSYSTEMEEM 070

Computerised Measurement Systems

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4, E3, F4. Kursansvarig: Forskarassistent Johan Nilsson. Förkunskapskrav: Mät- och instrumenteringsteknik för E och D eller Mätteknik för F. Prestationsbedömning: Godkända laborationer samt godkänd projektredovisning = betyg 3. Överbetyg kan erhållas vid tentamen (4 tim). Webbsida http://www.elmat.lth.se/Utbildning/Datorbas-matsystem/datorbas-matsystem.html

Deltagarantalet är begränsat till 32 personer. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i institutionens andra kurser. 2. Inriktningen av påbörjat examensarbete. 3. Antal poäng som återstår till examen.

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge eleverna grundläggande kunskaper om uppbyggnad av moderna datorbaserade mätsystem. I kursen ges en översikt över instrumenteringsbussar samt tillgänglig hård- respektive mjukvara. Projektarbetet skall ge praktisk erfarenhet i att konstruera ett mätsystem baserat på de komponenter som gås igenom i kursen.

Innehåll

Seriell och parallell kommunikation. IEEE-488 (GPIB), VXI. Fältbussar. Datainsamlingskort. Givaranpassning. Standardisering. Systemuppbyggnad. Mjukvara för mätsystemstyrning. LabWindows, LabView, HPVEE. Koppling till matematikmjukvara. Användargränssnitt.

Litteratur

Kompendium med utdrag av manualer.