EMC, STÖRNINGAR OCH STÖRNINGSBEGRÄNSNINGEEM 060

EMC, Noise and Noise Reduction

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: Forskarassistent Johan Nilsson Rekommenderade förkunskaper: Mät- och instrumenteringsteknik för E och D eller Mätteknik för F. Prestationsbedömning: Godkända laborationer samt godkänd projektredovisning = betyg 3. Överbetyg kan erhållas vid tentamen (4 tim). Webbsida http://www.elmat.lth.se/Utbildning/EMC/emc.html

Deltagarantalet är begränsat till 32 personer. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i institutionens andra kurser. 2. Inriktningen av påbörjat examensarbete. 3. Antal poäng som återstår till examen.

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge eleverna en grundläggande förståelse för uppkomsten av elektromagnetiska störningar, hur dessa påverkar elektroniska system samt hur de kan reduceras för att förhindra funktionsstörningar. Kursen ger också en översikt över de standarder och direktiv som elektronisk utrustning måste följa.

Innehåll

Decibelbegreppet. Elektromagnetiska fält. Signalspektra. Störkällor. Kopplingsvägar. Kablage. Jordning. Balansering och filtrering. Skärmning. Frekvensegenskaper hos passiva komponenter. Störningar i digitala konstruktioner. Elektrostatisk urladdning. Standarder och direktiv. CE-märkning. Mjukvara för designstöd. EMC mätteknik.

Litteratur

Ott, Henry W.: Noise Reduction Techniques in Electronic Systems, John Wiley & Sons 1988. Kompletterande kompendium.