MEDICINSK MÄTTEKNIKEEM 040

Biomedical Measurements

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D5, E4, F5. Kursansvarig: professor Kjell Lindström. Förkunskapskrav: Mät- och instrumenteringsteknik. Rekommenderade förkunskaper: Industriell mätteknik. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen (4 tim). Webbsida http://www.elmat.lth.se/Utbildning

Deltagarantalet är begränsat till 28 personer. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i institutionens andra kurser. 2. Inriktningen av påbörjat examensarbete. 3. Antal poäng som återstår till examen.

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att ge förståelse för de problem som är förknippade med den mättekniska processens tillämpning i medicinsk miljö. Tillämpningar inom såväl hälso- och sjukvård som klinisk forskning behandlas. Kursen skall tillsammans med examensarbetet utgöra en grund för fortsatt arbete inom det medicintekniska området och för forskarutbildning.

Innehåll

Avser att ge en översikt över dagens medicinska teknik och behandlar bland annat mätning av bioelektriska signaler, mätning av tryck ooch flöde, respiratorfysiologisk mätteknik samt moderna bildgivande system inom medicinen. Som exempel på delmoment kan nämnas mätning av EKG, invasiv tryckmätning, klinisk kemi, blodgaser, dialysteknik, laserteknik, traditionell röntgen, datortomografi, nuklearmedicin, magnetisk resonanstomografi, dosplanering och acceleratorer. En speciell tonvikt läggs på den medicinska ultraljudtekniken, inte minst mot bakgrund av Lunds universitets internationellt sett unika betydelse för dess utveckling samt institutionens egen forskningsinriktning.

Kursen avslutas med studiebesök på universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Litteratur

Nedanstående litteraturlista behandlar olika delar av kursinnehållet men ingen täcker allt.

Jakobsson, B.: Medicin och teknik. 3:e uppl, Studentlitteratur, 1987.

Härutöver rekommenderas för fördjupade studier:

Ask, P. och Öberg, P.Å.: Teknisk säkerhet i sjukvården, Almqvist & Wiksell, 1984.

Wells, P. N. T.: Scientific Basis of Medical Imaging. Churchill Livingstone 1982.

Holmer, N.G.: Diagnostiskt ultraljud - grunderna. KF-Sigma 1992.

Lindoff, B.: Blodgaser. KF-Sigma 1988.