KREATIV PRODUKTUTVECKLINGEDT 110

Creative Product Development

Antal poäng: 3.0. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Lars Philipson Förkunskapskrav: Deltagarantalet är begränsat. Förtur för elever antagna till påbyggnadsutbildningen Utveckling av digital produkter Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer. För betyget Godkänd krävs aktiv medverkan vid genomförande och redovisning av seminarieuppgifterna

Deltagarantalet är begränsat, 16 st

Målbeskrivning

Syftet med kursen är att genom praktiskt utövande ge eleverna erfarenhet av hur man hanterar de alltra tidigaste stegen i produktutveckling och visa på de kreativa momentens betydelse och roll.

Innehåll

Kursen tar upp hur man systematiskt använder visuellt tänkande, rollspel, skissning modellering och experiment somhjälpmedel i det kreativa arbetet. Dessutom behandlas den rol som deltagarnas olika personlighet spelar vid sammansättning av arbetsgrupper.

En stor del ab kursen ägnas åt grupparbete i olika konstellationer där eleverna får lösa uppgifter som de blivit förelagda eller själva definierar. Tre av grupparbetena är mer formella och utgörs av seminarieuppgifter som skall redovisas gemensamt.

Seminarieuppgifterna bedrivs i grupper om 2-4 elever.

Litteratur

Underlag för seminarieuppgifter och annat material (ges ut av institutionen)