DATORSYSTEMTEKNIKEDT 092

Introduction to Computer Systems

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: F2. Kursansvarig: Mats Brorsson Rekommenderade förkunskaper: Grundkurs i programmering Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer. För betyget Godkänd krävs godkänd laborationskurs samt godkänd skriftlig redovisning av en större laborationsinriktad uppgift (genomförs inom ramen för laborationskursen). Webbsida http://www.it.lth.se/dtf

Målbeskrivning

Det övergripande målet med kursen är att ge en introduktion till moderna datorsystems alla delar och deras samspel. I detta innefattas både programvara och maskinvara.

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha: