DATORSYSTEMKONSTRUKTIONEDT 081

Computer System Project

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, E4. Kursansvarig: Lars Philipson Förkunskapskrav: VLSI-arkitektur (EDT050) eller minst två av följande kurser: Datorarkitektur (EDT030), Parallella datorsystem (EDT101), Konstruktionsmetodik för datorsystem (EDT072), Digitala projekt (EDI021 el. 022), Programvaruutveckling för stora system (ETS031), Realtidssystem (FRT031), Operativsystem (EDA050), Realtidsprogrammering (EDA040), Översättarteknik (EDA200), Industrirelaterad programmering (EDA331). Prestationsbedömning: Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd förekommer. För betyget Godkänd krävs att projektarbetet slutförts. Webbsida http://www.it.lth.se/DSK

Deltagarantalet är begränsat, 25 st

Innehåll

Syftet med kursen är att ge ökad förståelse för hur ett komplett datorsystem, med samverkande maskin- och programvara, fungerar. Särskild tonvikt läggs på modellering och analys av prestanda. Kursen ger genom sin uppläggning ett helhetsperspektiv på de olika delar av datortekniken som ingått i tidigare datorinriktade kurser. Ett viktigt sidomål är att ge förståelse för hur stora konstruktionsprojekt kan angripas och lösas i projektform.

Projektarbete. För att kunna angripa ett problem av realistisk storlek arbetar alla kursdeltagare i ett gemensamt projekt. Beroende på förkunskaper och specialintressen hos deltagarna sker en indelning i mindre arbetsgrupper (2-5 personer) som samverkar enligt en uppgjord projektplan, där varje grupp har ansvar för ett antal etappmål som redovisas för samtliga deltagare och som kräver samverkan mellan grupperna. Projektet består i att konstruera ett fullständigt datorsystem som funktions- och prestandamässigt är anpassat för en specifik tillämpning. Exempel på tidigare projekt är styrning av ping-pongrobot, realtidsuppackning av komprimerad video, Othello-spelande dator och självkörande elbil (som framgångsrikt tävlade med en mänsklig radiostyrningsförare). Med hjälp av datorbaserade verktyg modelleras och analyseras systemet i simulerad form. Modellerings- och analysarbetet tar speciellt fasta på samverkan mellan maskin- och programvara samt på uppdelning av systemet i olika samverkande enheter. Från modellen syntetiseras maskinvara som sedan i görligaste mån också fysiskt realiseras så att en prototyp kan demonstreras vid projektets avslutning.

Litteratur

Stenciler (ges ut av institutionen).