PROGRAMMERING, FKEDA 510

Computer Programming, Advanced Course

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: L3GM . Valfri för: E2, F2, K4, M3. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: EDA 500 Programmering. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fördras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgiften har fullgjorts. Övrigt: Vid programmeringsövningarna, som är obliga-toriska, löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna. Vid seminarieövningarna behandlas mera avancerade programmeringsproblem i anslutning till föreläsningarna. I kursen ingår dessutom en obligatorisk inlä

Innehåll

Syfte. Att ge fördjupad kunskap om metoder för analys och utformning av lösningar av problem som kan behandlas på dator. Att ge insikt i viktiga programmeringstekniska hjälpmedel.

Programmeringsmetodik. Pekare, Abstrakta datatyper. Avancerade datastrukturer: listor, stackar, köer, träd. Rekursion. Sorterings- och sökmetoder.

Litteratur

Eriksson, G. & Karlsson, J.: Programmeringsmetodik med abstrakta datatyper, kompendium, Lund 1988.