INLEDANDE PROGRAMVARUTEKNIK - PROJEKTEDA 321

Introduction to Software Engineering - Project

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: D2. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA025 Algoritmer och datastrukturer samt de obligatoriska momenten i EDA 060 Objektorienterad modellering och design fullgjorda. Prestationsbedömning: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer. För godkänt betyg fordras att projektarbetet fullgjorts. Teorikunskaperna ska redovisas i en obligatorisk inlämningsuppgift. Kurstyp: projekt.

Innehåll

Syftet med kursen är dels att ge inblick i den process som ligger bakom framtagandet av programvara av hög kvalitet, dels att tillämpa objektorienterad design i ett större projekt.

Avsikten med den första punkten är också att utvecklingen av ny programvara skall relateras till andra områden inom datalogin och närliggande ämnen så att helhetsbilden blir mera komplett. I den andra punkten tränas eleverna att arbeta i grupp och de möter här flera av de moment som ingår i en programutvecklingsprocess.

Vid föreläsningarna, som ges i samarbete med institutionen för teletrafiksystem, ges en översikt över de väsentliga delarna inom området programvaruteknik. I projektarbetet ingår bl.a. specifikation, problemanalys, design, programskrivning och dokumentation.

Litteratur

Rumbaugh, J. m fl: Object-Oriented Modeling and Design. Prentice-Hall 1991.

Sommerville, I.: Software Engineering. Addison-Wesley 1995.