KOMMUNIKATIONS- OCH PRESENTATIONSTEKNIKEDA 315

Oral and Written Communication

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: D1. Kursansvarig: studierektor Prestationsbedömning: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer. För godkänt betyg fordras dels närvaro vid seminarieövningarna dels redovisning av en uppgift som väljs i samråd med kursledaren.

Innehåll

Syftet med kursen är att ge såväl språklig träning som träning i kommunikation och presentation. I kursen ingår grundläggande informations- och litteratursökning, muntlig och skriftlig presentation såsom teknisk dokumentation, fack- och populärvetenskaplig rapportskrivning, elektronisk publicering samt användning av moderna bibliotek och databaser.

Teknikbeskrivning, rapport, disposition, grafisk utforming, typografi, diagram, illustrationer, muntlig presentation, förberedelser, tekniska hjälpmedel, kroppsspråk, retorik, informations- och litteratursökning, bibliotek.

Litteratur

Kursmaterialet distribueras genom institutionen.