DATORGRAFIKEDA 221

Computer Graphics

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, L3. Kursansvarig: Rolf Karlsson. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datalogi och numerisk analys, mat. nat. fak.

Obligatoriska moment: Övningarna är obligatoriska Vid laborationerna utformas och implementeras en polygonbaserad grafikmotor avsedd för realtidsanimering.och utgör förberedelse till laborationerna.

Innehåll

Syfte. Att ge insikt i möjligheter och problem som uppstår vid grafisk databehandling och ge kunskap om grafiska algoritmer.

Grafiska primitiver och grundläggande operationer. 20-transformer, fönsterteknik, klippning. 3D-vyer. Kurvor och fraktaler. Dolda ytor, ljus och skugga. Strålföljning.

Litteratur

Hearn, D. och Baker, M. P.: Computer Graphics. Prentice-Hall 1994.

Annat kursmaterial tillhandahålls av institutionen.