DATABASEREDA 215

Data Bases

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4, L3. Kursansvarig: Ferenc Belik. Förkunskapskrav: Godkänt betyg i EDA 500, Programmering. Prestationsbedömning: För deltagande i tentamen fordras att inlämningsuppgifterna har fullgjorts inom angiven tid. Tentamen är skriftlig och anordnas i januari med omtentamen ca 3 veckor senare. Slutbetyget bestäms av tentamensbetyget och inlämningsuppgifterna. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datavetenskap, mat. nat. fak.

Målbeskrivning

Målet är att ge kunskaper