ÖVERSÄTTARTEKNIKEDA 200

Compilers and Interpreters

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D3, E4, F4. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA 020 Programmering 2. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Projektet ska vara fullgjort senast tre månader efter föreläsningarnas slut. Övrigt: Vid seminarieövningarna löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna.

Innehåll

Syfte. Att ge grundläggande kunskaper i teorin för översättare, t.ex. kompilatorer och interpretatorer, samt kännedom om deras uppbyggnad och funktion.

Översikt av översättarens uppgifter. Formella språk. Lexikalisk analys: deterministiska ändliga automater. Syntaktisk analys: recursive descent, LL- och LR-parsing, stackautomater. Semantisk analys, attributgrammatiker. Kodgenerering, optimering. Exekveringssystem. Kompilatorutvecklingssystem.

Litteratur

Eriksson, G.: Översättarteknik. Kompendium, LTH 1989. Eriksson, G.: TRALALA. Kompendium, LTH 1989. Annat kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.