TILLÄMPAD ARTIFICIELL INTELLIGENSEDA 132

Applied Artificial Intelligence

Antal poäng: 5.0. Valfri för: D4. Kursansvarig: Eric Astor. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Kursen ges i samarbete med Datalogi och numerisk analys, mat. nat. fak.

Innehåll

Att ge en introduktion till olika delområden inom artificiell intelligens och att orientera om grundläggande metoder inom dessa.

Heuristisk sökning. Spelprogrammering. Kunskapsbaserade system. Neurala nät. Genetiska algoritmer. Inlärning baserad på klassificering. Intelligenta agenter.

Litteratur

Russell, S. och Norvig, P.: Artificial Intelligence - A Modern Approach. Prentice Hall 1995.