FUNKTIONSPROGRAMMERINGEDA 120

Functional Programming

Antal poäng: 4.0. Valfri för: D4, E4, F4. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA 020 Programmering 2 eller motsvarande.. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen krävs att inlämningsuppgiften har fullgjorts.

Obligatorisk moment: laborationer 8 tim, fyra individuella inlämningsuppgifter.

Målbeskrivning

Syfte. Att ge grundläggande kunskaper om funktionsprogrammering. Att ge sådana färdigheter i användning av programspråket Haskell att deltagarna kan använda språket som ett effektivt programmeringsverktyg.

Innehåll

Teori för funktionsspråk. Programspråket Haskell. Polymorfa typsystem. Klasser. Evalueringsordningar.

Litteratur

Ännu ej fastställd.