OBJEKTORIENTERAD MODELLERING OCH DESIGNEDA 060

Object-Oriented Modelling and Design

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: D2. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: de obligatoriska momenten i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig.

Innehåll

Att ge insikt i och kunskap om objektorienterade metoder för utveckling av stora programsystem.

Systemutvecklingens faser: analys, design och implementation. Introduktion till objektorienterad systemutveckling. Genomgång av Object Modeling Technique, en allmänt använd metod för objektorienterad systemutveckling. Jämförelse med andra metoder. Orientering om design-mönster. Objektorienterad systemutveckling i industriella tillämpningar.

Litteratur

Rumbaugh, J. m fl: Object-Oriented Modeling and Design. Prentice-Hall 1991. Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.