OPERATIVSYSTEMEDA 050

Operating Systems

Antal poäng: 3.0. Valfri för: D3, E4. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: de obligatoriska momenten i EDA 040 Realtidsprogrammering fullgjorda. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Övrigt: Övningarna tjänar som förberedelse till laborationerna.

Innehåll

Syfte. Att ge kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika typer av operativsystem.

Litteratur

Tanenbaum, A.S.: Modern Operating Systems. Prentice-Hall 1992. Kursmaterial som tillhandahålls av institutionen.