REALTIDSPROGRAMMERINGEDA 040

Concurrent Programming

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: D3. Valfri för: E4, F4. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 025 Algoritmer och datastrukturer eller EDA 020 Programmering 2. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig och består av uppgifter av utredande karaktär samt programmeringsproblem. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska momenten har fullgjorts. Övrigt: Vid övningarna löses problem i anslutning till föreläsningarna och som förberedelse till laborationerna.

Obligatoriska moment: Övningar och laborationer. Ett projektarbete som syftar till att ge en samlad förståelse av kursens delmoment.

Innehåll

Syfte. Att ge insikt om programmeringstekniska problem som uppkommer när datorer kopplas samman med extern utrustning.

Exempel på realtidssystem och inbyggda system. Grundläggande begrepp: jämlöpande processer, synkronisering och kommunikation, odelbara operationer, ömsesidig uteslutning. Semaforer, monitorer, meddelanden. Uppkomst och analys av dödläge. Om in- och utmatning och avbrottshantering. Tidskrav, prioritering, periodiska processer. Översikt av språk för implementering av realtidssystem.

Litteratur

Kursbok under utarbetande. Delar av denna och annat material distribueras under kursens gång.