ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA 026

Algorithms and Data structures

Antal poäng: 4.0. Valfri för: E2. Kursansvarig: studierektor Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 011 Programmeringsteknik Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Vid de övningar som är obligatoriska löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna. Vid seminarieövningarna behandlas mera avancerade problem. Webbsida http://www.lth.se

Obligatoriska moment: Programmeringsövningar 12 tim, två inlämningsuppgifter.

Målbeskrivning

Syfte. Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utforming av lösningar av problem som kan behandlas på dator.

Innehåll

Rekursion. Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur

Weiss, M.A.: Data Structures & Problem Solving Using Java. Addison-Wesley 1998.