ALGORITMER OCH DATASTRUKTUREREDA 025

Algorithms and Data Structures

Antal poäng: 4.0. Obligatorisk för: D2. Kursansvarig: studierektor. Förkunskapskrav: godkänt betyg i EDA 015 Programmering för D. Prestationsbedömning: Tentamen är skriftlig. För deltagande i tentamen fordras att de obligatoriska övningarna och inlämningsuppgifterna har fullgjorts. Övrigt: Vid de övningar som är obligatoriska löses uppgifter i anslutning till föreläsningarna. Vid seminarieövningarna behandlas mera avancerade problem.

Obligatoriska moment: Programmeringsövningar 12 tim, två inlämningsuppgifter.

Innehåll

Syfte. Att ge fördjupad kunskap om metoder och hjälpmedel för analys och utformning av lösningar av problem som kan behandlas på dator.

Programkomplexitet. Analys av algoritmer. Grundläggande datastrukturer: listor, träd, grafer, mängder. Metoder för sökning och sortering.

Litteratur

Weiss, M.A.: Data Structures & Problem Solving Using Java. Addison-Wesley 1998.