LANDSKAPSARKITEKTUR OCH TRÄDGÅRDSKONSTASB 110

Landscape Architecture

Antal poäng: 3.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lars Landin. Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs närvaro vid minst 80% av föreläsningarna, utarbetande av uppsats som redovisas i seminarieform och deltagande i exkursionerna.

Målbeskrivning

Kursens syfte är att ge kännedom om landskapsarkitekturens och trädgårdskonstens utveckling i vår tid.

Innehåll

Hur hanterar vi omgivningarna omkring hus, i bebyggelse, städer och landskap, och hur ser vi på förhållandet till naturen och dess betingelser för överlevnad? En viktig fråga är om vi idag gestaltar våra omgivningar med tillräcklig kvalitet och om våra visioner har bärkraft i framtiden.

Mycken inspiration kan hämtas i befintliga svenska landskap, kulturmiljöer och trädgårdar. Och naturligtvis skall vi ha goda kunskaper om "byggstenarna": växterna, och hur de odlas, sköts och utvecklar sig.

Kursen ges i samarbete med SLU Alnarp.

Litteratur

Kompendium i landskapsarkitektur och trädgårdskonst.