ÖVERSIKTLIG PLANERING - STADSUTVECKLING OCH STADSFÖRBÄTTRING - STADENS RUMASB 092

Urban Planning and Design

Antal poäng: 3.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Peter Siöström. Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs närvaro vid minst 80% av föreläsningarna, utarbetande av uppsats som redovisas i seminarieform och deltagande i exkursionerna.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge en fördjupad insikt i vad översiktlig planering är och hur planeringens olika nivåer fungerar i praktiken. Särskild vikt läggs på hur landskapets och stadens gestaltning hanteras i den översiktliga planeringen. Dessutom tas aktuella problem upp såsom resursmässiga och ekologiska frågor.

Kursens syfte är dessutom att ge ökade kunskaper om planering och gestaltning av våra städer i samband med förnyelse och vård.

Innehåll

Kursen behandlar staden i tidsdimensionen och den ständigt pågående förändringsprocessen. Den behandlar även former för förnyelse och behovet av detta i inner- och ytterstadsområden. Dessutom behandlas metoder, styrmedel och strategier för planering av stadens förbättring som en integrerad del av den översiktliga planeringen. Gestaltning och utformning av stadens rum samt förbättring av bostäder, affärer o dyl kommer att diskuteras mer detaljerat i slutet av kursen.

Litteratur

Kompendium i Stadsbyggnad. Boken om översiktsplan, del II och III, Boverket, 1996. Sverige 2009 förslag till vision, Boverket, 1993.