STADSBYGGNAD, AK IIASB 020

Urban Planning, Basic Course II

Antal poäng: 4.5. Obligatorisk för: A3. Kursansvarig: Peter Siöström. Förkunskapskrav: Stadsbyggnad AK I. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras godkänd övningsuppgift och godkänd skriftlig tentamen. Dessutom fordras närvaro vid minst 80% av de föreläsningar som inte ingår i tentamen.

Målbeskrivning

Kursen syftar till att ge insikt i stadsbyggandets rättsliga, tekniska och ekonomiska förutsättningar för fysisk planering och gestaltning.

Innehåll

Kursen behandlar ingående den nya Plan- och Bygglagen (PBL) och berör annan lagstiftning med anknytning till planering och byggande. Tonvikten lägges vid den del av PBL som behandlar planering och planeringens genomförande. Kursen ger även en orientering om förhållanden i andra länder. Kursen behandlar också de tekniska försörjningssystemen som gator, energi, vatten och avlopp samt miljömässiga, kulturhistoriska och ekologiska frågor. Vidare berörs de ekonomiska aspekterna och olika sätt att redovisa planer och förståelsen för dessas möjligheter och begränsningar. I övningsdelen utarbetas en detaljplan där huvudvikten lägges vid den formella planen. Datorövning kan ingå efter önskemål.

Litteratur

Kompendium i Stadsbyggnad AK II. Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, Boverket, 1996. Boken om översiktsplan, del I, Boverket, 1996.