SJÄLVSTÄNDIGT PROJEKTAFO 710

Independent Project

Antal poäng: 10.0. Obligatorisk för: De3. Kursansvarig: Janne Ahlin Förkunskapskrav: avslutade och godkända kurser i Designutbildningen åk 3 Prestationsbedömning: Godkänd efter bedömning av särskild examinationsgrupp. Övrigt: utföres under vårterminen

Målbeskrivning

Att visa förmåga att på ett självständigt sätt lösa en ålagd designuppgift som innehåller representativa moment i designprocessen.

Innehåll

Självständigt arbete i samråd med ansvarig lärare.