PRODUKT, MÄNNISKA OCH SAMHÄLLEAFO 596

Product, Man and Society

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: De2. Kursansvarig: Lena Sperling Förkunskapskrav: Behörighet till designutbildningen. Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och övningar. Övrigt: Kursen ges under vårterminen

Innehåll

Kursen behandlar interaktionen människa-produkt-närmiljö och studerar de faktorer som påverkar produktens användning. Kursen behandlar även perceptionspsykologiska och ergonomiska aspekter. Vidare behandlas formella och informella strukturer i samhället och dessas inverkan på produktens tillkomst och användning.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.