ARKITEKTURTEORETISK ORIENTERINGAFO 042

Theories of Architecture

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Mats Hultman, formlära och Finn Werne, byggnadsfunktionslära Förkunskapskrav: Formlära 1 a, Formlära 1 b, Formlära 2. Prestationsbedömning: Godkända uppsatser, godkänt deltagande i seminarier samt 80% närvaro vid föreläsningarna. Övrigt: Kursen ges över två terminer

Målbeskrivning

Kursens mål är att ge deltagarna en grundläggande kännedom om aktuell arkitekturteori, samt träning i att själv utveckla teoretiska resonemang.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till olika arkitekturteorier med tonvikt vid sådana som har aktualitet idag och till några filosofiska teorier som bildar en relevant bakgrund till arkitekturteorin. Kursen tränar läsandet, tänkandet och skrivandet kring arkitektur.

Litteratur

F. Werne: Arkitekturens ismer. Avdelningens kompendier.