ARKITEKTUR - HUSBYGGNADSTEKNIKABK 190

Architecture - Applied Building Technology

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Christer Bergenudd. Förkunskapskrav: Bärverk 1 och 2 samt Byggnadsteknik 1 och 2. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningarna samt fullgjorda och godkända övningar.

Innehåll

Kursen avser att göra det möjligt att tillämpa de kunskaper som erhållits i kurserna i Arkitektur I, Bärverk och Byggnadsteknik på ett arkitektoniskt tillfredsställande sätt.

Kursen behandlar grund, bjälklag, väggar och tak samt ett antal byggdelar som till exempel trappor, balkonger, innertak, fönster, dörrar och öppna spisar. Byggdelarnas arkitektur beskrivs dels med delarna ryckta ur sitt sammanhang i byggnaden och dels i sitt sammanhang. Under föreläsningarna visas exempel på byggdelar både i helhet och i detalj. Övningarna kommer att avse skisser till ett antal byggdelar.

Litteratur

Litteraturlista kan erhållas på institutionen.