ARKITEKTENS PROJEKTERINGSMETODIKABK 180

The Architect's Design Methods

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Christer Bergenudd. Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningarna samt fullgjorda och godkända övningar.

Innehåll

Kursen avser att ge kunskaper om den metodik som arkitekten tillämpar vid projektering av handlingar för produktframställningen. Tyngdpunkten kommer att ligga på metodiken för en rationell behandling av de stora informationsmängder som framställs i projekteringsprocessens senare skeden för att säkerställa den arkitektoniska gestalningens kvalitet.

Former och teknik för redovisning är härvid av central betydelse. Kursen kommer att förmedla byggbranschens senaste rekommendationer och anvisningar inom kunskapsområdet.

Litteratur

Litteraturlista kan erhållas på institutionen.