INSTALLATIONSTEKNIK AK FÖR VABK 140

Building Services, Basic Course

Antal poäng: 3.0. Obligatorisk för: V3. Kursansvarig: Catarina Warfvinge. Förkunskapskrav: Husbyggnadsteknik och hydraulikdelen av Teknisk vattenresurslära. Prestationsbedömning: Betyg från tentamen är slutbetyg. För erhållande av slutbetyg krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter, laborationer och studiebesök.

Innehåll

Teknologerna ska efter avslutad kurs: Känna till och kunna tillämpa olika komfortkrav och hälsokriterier för inomhusmiljö. Kunna bygga upp och dimensionera olika system för tappvatten, spillvatten, regnvatten, värme och ventilationsinstallationer. Känna till olika sätt att samordna installationer med planlösning och stomme. Kunna upprätta enklare, och förstå mer avancerade installationsritningar. Känna till vilka problem som uppstår runt installationerna. Känna till drift- och underhållsfrågor. I kursen ingår också en konstruktionsuppgift där teknologerna ska tillämpa sina förvärvade kunskaper genom att förse ett enklare hus med nödvändiga försörjningssystem.

Litteratur

Installationsteknik AK för V, BKL.