HUSBYGGNAD - FRAMTIDA SMÅHUSARKITEKTURABK 131

Building Construction, Future Architecture of Small Building

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Christer Bergenudd. Förkunskapskrav: Byggnadsteknik 1 och 2, Bärverk 1 och 2 samt Installationsteknik. Prestationsbedömning: De genomförda projektarbetenas kvalitet, innehåll och presentation, deltagande i seminarier och genomgångar utgör underlag för slutbedömning som sker genom ämnesföreträdare i projektens examinationsgrupper.

Innehåll

Projektet avser att ge sådana kunskaper som erfordras för att projektera ett småhus med god arkitektonisk kvalitet och att ge bredare kunskaper som även omfattar teknik, ekonomi, miljö, byggnadsadministration mm.

Projektet avses genomföras som en totalprojektering fram till och med bygghandlingar och ska ge en allsidig belysning av bl a inverkan av olika materialval, varvid ekologiska aspekter kan anläggas. Dessutom kan projektet få en energihushållningsprofil. I en totalprojektering ingår också myndighetskontakter, kostnadskalkylering, upphandling, kontraktsskrivning mm.

I projektet tillämpas och utvecklas kunskaperna i byggnadsteknik, bärverk och installations-teknik vid projektets genomförande samtidigt som den arkitektoniska gestaltningen utgör huvudsaken.

Litteratur

Litteraturlista kan erhållas på institutionen.