ARKITEKTURENS LOKALA OCH GLOBALA SAMMANHANGABF 080

Architecture in Local and Global Contexts

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Finn Werne Förkunskapskrav: Byggnadsfunktionslära Ak I, Ak II, Ak III Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs väl genomfört projekt samt aktivt deltagande i kritik, föreläsningar, seminarier, övningar och studieresor.

Innehåll

Arkitekturens anknytning till å ena sidan globala, internationella strömningar och å andra sidan till regionala, lokala och territoriella sammanhang har utgjort några av de ytterligheter mellan vilka 1900-talets arkitekturutveckling pendlat. Under senare år har ett mer medvetet förhållningssätt till dessa ytterligheter utvecklats. I detta projekt avser vi att med utgångspunkt från seminarier, föreläsningar och en kortare studieresa pröva de arkitekturteoretiska ansatserna inom den s k kritiska regionalismen i uppgiften att gestalta en byggnad. Med utgångspunkt från en gemensam plats och ett gemensamt program görs individuella tolkningar av hur de lokala sammanhangen skall hanteras i en global kultur.