ARKITEKTUR FÖR INGENJÖRERABF 061

Architecture for Engineers

Antal poäng: 4.0. Valfri för: V3. Kursansvarig: Lennart Axel Grip. Förkunskapskrav: Fullgjord basutbildning. Fördjupningsnivå: 80-poängsnivå. Prestationsbedömning: obligatorisk närvaro 80%, godkänd uppsats och godkända övningsuppgifter.

Innehåll

Arkitekternas skissmetodik och inriktning på beställaren/byggherren som utgångspunkt för programskrivning, projektering och byggande behandlas. En djupare analys tas upp av sådana kvaliteter i den byggda miljön som arkitekter värdesätter i föreläsningar, fältstudier och seminarier.

Övningsuppgifterna kommer att närmare behandla den gestaltningsmässiga och brukarrelaterade delen av program- och skissarbete.

Kursen avslutas med att rita en egen bostad som friliggande hus alternativt radhus, vilket presenteras i ritningar och modell.

Litteratur

Meddelas senare