BYGGNADSFUNKTIONSLÄRA AKABF 011

Building Functions Analysis, Basic Course

Antal poäng: 7.5. Kursansvarig: Lennart Axel Grip Ak I-II, Mona Åhlund Ak III Övrigt: Kursen ingår delvis i de ämnesintegrerade tema-uppgifterna, se inledningen under lokal utbildningsplan.


Byggnadsfunktionslära / Allmän kurs I0196

Building Functions Analysis, Basic Course I

Antal poäng: 3.5. Obligatorisk för: A1. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För betyget godkänd fordras dessutom väl genomförda övningar och seminarier.

Innehåll

Orientering om byggnadsfunktionella teorier och angreppssätt. Människors egenskaper, aktivitetsmönster och vanor som utgångspunkt för planering och utformning av byggnader och närmiljö.

Boendet ur ett samhällsperspektiv. Studier av bostäder och bostadsmiljöer i användning. Rumsanalys som underlag för funktionella kvalitetskrav. Olika brukarkategoriers speciella krav på byggd miljö. Introduktion av fullskalelaboratoriet som hjälpmedel i designarbetet.

Litteratur

Se kursprogram.


Byggnadsfunktionslära / Allmän kurs II0296

Building Functions Analysis, Basic Course II

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: A2. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras väl genomförda övningar och seminarier samt 80% närvaro.

Innehåll

Brukarkrav i programarbete för fysisk planering. Brukarinflytande i planeringsprocessen. Fältstudier med analys av byggd miljö från användningssynpunkt. Orientering om synsätt och metoder.

Litteratur

Se kursprogram.


Byggnadsfunktionslära / Allmän kurs III0396

Building Functions Analysis, Basic Course III

Antal poäng: 2.0. Obligatorisk för: A2. Prestationsbedömning: För betyget godkänd fordras väl genomförda övningar samt därutöver antingen aktivt deltagande i seminarier/genomgångar eller godkänd skriftlig eller muntlig tentamen.

Innehåll

Programarbetets roll i byggprocessen och byggnadsplaneringen. Metoder för utarbetande av program för byggnader. Sammanställning av brukarkrav till programunderlag och programskisser. Brukarnas medverkan i programarbetet.

Litteratur

Se kursprogram.