GPS, GIS OCH DATABASER SOM PLANERINGSVERKTYGAAU 180

GPS, GIS and Data Bases as planning tools

Antal poäng: 2.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Lars Reuterswärd Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända övningsuppgifter och godkänd insats som opponent vid slutseminarium. Övrigt: Planeringsram 15 Webbsida http://www.lth.se

Målbeskrivning

Att ge översiktliga kunskaper om hur GPS, DGPS, GIS och databaser enkelt kan användas av arkitekter som verktyg för byggande och planering

Innehåll

Informationsteknologins framväxt ger arkitekten nya verktyg. Med GPS och DGPS kan en position bestämmas i verklig terräng, och sedan överföras till en elektronisk karta. Till denna kan databaser kopplas och information redovisas t.ex. grafiskt på kartan.

Kursen ska ge deltagarna en översiktlig kuskap om dessa nya redskap och praktiskt pröva dessas möjligheter och begränsningar. Grundläggande insikter i kartering och digitalisering förmedlas, liksom i kopplingen till vanliga CAD-program.

Kursen bygger på material från avdelningens pågående utvecklingsarbete avseende uppförandet av ett samhälle för 5.000 invånare i Etiopien.

Litteratur

Med tanke på ämnesområdets snabba utveckling kommer aktuell litteratur att anvisas senare.