BO/STAD - ARKITEKTUR I MÅNGKULTURAAU 150

Building/city - Architecture in a multi-cultural society

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Maria Nyström Prestationsbedömning: Resultat av genomfört projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande elever och en av utbildningsnämnden utsedd examinationsgrupp. Övrigt: Planeringsram 20 Webbsida http://www.lth.se

Innehåll

Bärkraftig utveckling är ett begrepp som skall genomsyra arkitekturen. Miljösystem, energi, vatten, trafik, avfall och andra resursflöden ställer nya krav på teknik, människors handlingar och byggnaders utformning.

I dagens samhälle, och med all sannolikhet också framtidens, sker ständiga folkomflyttningar som gör att olika etniska grupper möts. I projektet ska vi rita och utforma bo/stad i en mångkulturell situation där vi inte kan använda konventionella planeringsprinciper. Bo/stadens inre påverkas av teknik, religion, kulturella och sociala mönster och nya miljövärderingar.

Projektet skall belysa en helhetssyn på hur människor reagerar på sin omedelbara omgivning.

Vi ska dessutom dra nytta av lärdomar från 60-talets bo/stad i Sverige och utomlands, samt Christiania i Köpenhamn. Systemanalys kan användas som stöd för gestaltningsprocessen.

Litteratur

Särskild litteratur anvisas av avdelningen.