MILJÖPSYKOLOGIAAM 010

Environmental Psychology

Antal poäng: 5.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Rikard Küller, Thorbjörn Laike. Prestationsbedömning: 80% närvaro, 6 övningsuppgifter, skriftlig tentamen, uppsats. Övrigt: Om tillräckligt antal utländska studenter anmäler sig kommer kursen även att ges på engelska. Webbsida http://www.ahus.lth.se/mpe/MPE.html

Målbeskrivning

Efter avslutad kurs skall den studerande ha grundläggande kunskap om det miljöpsykologiska forskningsområdet, såväl teori som metod. Vidare skall den studerande ha basal kännedom om miljöpsykologiska studiers uppläggning. Slutligen skall den studerande ha kännedom om på vilket sätt miljöpsykologisk kunskap kan användas i arkitektoniskt gestaltningsarbete.

Innehåll

Kursen behandlar människan, den fysiska miljön, den psykosociala miljön och samspelet dem emellan. Undervisningen anknyter till aktuella forskningsprojekt. Följande moment kommer att behandlas:

Människans emotioner, stressreaktioner och personlighet. Metoder för att mäta upplevelse av fysisk miljö, psykosocial miljö och miljörelaterade besvärsreaktioner. Barns och ungdomars miljö, daghem och skolmiljö. Arbetsplatsen, den vuxnes miljö. Bostaden, den centrala punkten i tillvaron. Den åldrande människans särskilda behov. Livsstil, miljöförstöring och miljömässig uthållighet. Särskilda miljöfaktorer: Ljusets inverkan på människan; färgens psykologiska effekter; buller, temperatur och mental prestation.

Studieformer. Kursen är upplagd som en seminarieserie med mellanliggande arbetsuppgifter och litteraturstudier. Den obligatoriska kurslitteraturen omfattar ca 500 sidor på svenska och engelska. Kursen avslutas med redovisning av ett enskilt arbete. Detta ska dokumenteras i en rapport på ca 10 sidor.

Målgrupp. Kursen riktar sig till arkitektstuderande och andra teknologer som vill lära sig något om människans grundläggande behov och miljöns roll i ett brett mänskligt perspektiv. (Kursen kan också ingå som del i påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma arkitekter.)

Summary of content: The course present a brief overview of the field and emphasize the interaction between humans and their built and social surroundings. The curriculum draws on recent research, amongst others about light and colour, environmental assessment methodes, stress reactions, emotions and personality, life and environmental attitudes. Applications concern housing, working, hospital and urban environments.

Litteratur

Obligatorisk kurslitteratur

Cassidy, T. 1997. Environmental Psychology. Behaviour and Experience in Context. Psychology Press Ltd, Hove UK

Frankenhaeuser, M. & Ödman, M. 1983. Stress, en del av livet. Brombergs förlag, Stockholm

Litteratur för bredvidläsning och uppsatsskrivning

Acking, CA. (Red). 1974. Bygg mänskligt. Askild & Kärnekull, Stockholm

Bohgard, M. (Red). 1995. Arbete - Människa - Teknik. Arbetarskyddsnämnden, Stockholm

Dreijer, C., Jerkbrant, C. & Wikner, CE, m.fl. Arkitekter om färg och måleri. Byggförlaget, Stockholm

Hård, A., Küller, R., Sivik, L. & Svedmyr, Å. 1995. Upplevelse av färg och färgsatt miljö. miljö. Färgantologi Bok 2, T5:1995. Byggforskningsrådet, Stockholm

Janssens, J. & Küller, R. 1989. Vädertjänstens arbetsmiljö. Miljöpsykologiska studie av förhållandena vid Sturups flygplats. Miljöpsykologiska Monografier Nr 7. Sektionen för Arkitektur, Lunds Tekniska Högskola, Lund

Kaplan, R. & Kaplan. S. 1989. The experience of nature. A psychological perspective. Cambridge University Press, Cambridge

Küller, R. 1991. Familiar design helps dementia patients cope. In: WFE. Presier, JC. Vischer & ET. White (Eds). Design intervention. Toward a more human architecture, pp. 255-267. van Nostrand Reinold, New York

Küller, R. Environmental assessment from a neuropsychological perspective. In: T. Gärling & GW. Evans (Eds). Environment, cognition and ation: An integrated approach, pp 111-147, Oxford University Press, New York

Küller, R. & Lindsten, C. 1991. Hälsoeffekter vid arbete i fönsterlösa klassrum. Rapport R10:1991. Byggforskningsrådet, Stockholm

Laike, T. 1995. The impact of home environment and daycare environment on children´s emotional behavior. Miljöpsykologiska Enheten, Lunds Tekniska Högskola och Psykologiska Institutionen, Lunds Universitet, Lund

Lindén, AL. 1994. Människa och miljö. Om attityder, värderingar, livsstil och livsform. Carlsson, Stockholm

Malmberg, T. 1983, Räkna med revir. Liber, Stockholm

McAndrew, FT. 1993. Environmental Psychology. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, CA

Mikellides, B. 1980. Architecture for people. Studie Vista, London

Nilsson, M. 1995. Transportbeteende och miljö. Betydelsen av kunskap och attityder. Miljöpsykologiska Monografier Nr 10. Sektionen för Arkitektur, Lunds Tekniska Högskola, Lund

Sisefsky, J. 1995. Om färg. Uppleva, förstå och använda förg. ICA Bokförlag, Västerås

Westlander, G. 1993. Socialpsykologi, Akademiförlaget, Göteborg