MODERNISMENS BYGGNADER - RESTAURERING, UTVECKLING, FÖRNYELSEAAK 120

Modernistic Architecture - restoration, development and rehabilitation

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Kerstin Barup Prestationsbedömning: Godkänd övning, papers och aktivt deltagande på seminarier.

Innehåll

Kursen ger en introduktion i utveckling av sentida och halvmodern bebyggelse. Modernismens arkitekturidéer behandlas liksom de specifika krav på förnyelse och tillbyggnad som byggnadernas konstruktioner och byggnadsmaterial förutsätter. Vidare analyseras kvalitet, resurs och kapacitet med hänsyn till dagens och framtidens behov av ekologisk hänsyn och förnyelsebar teknik. Internationella organisationer och kodex genomgås.

Övningen behandlar centrala arkitektur- och kvalitetsfrågor samt utformnings- och teknikproblem. Kursen utgår bl a från en serie fallstudier.