ÅTERUPPBYGGNAD AV KRIGSHÄRJAT OMRÅDE - RESTAURERING, UTVECKLING, FÖRNYELSE, MAGLAJ, BOSNIENAAK 100

Rehabilitation in war-damage areas - Restoration, Development and rehabili- tation in Maglaj, Bosnia

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Mats Edström Prestationsbedömning: Aktivt deltagande i fältarbete, övning, seminarier samt redovisad projektövning utgör underlag för examinationsgruppens bedömning och godkännande.

Innehåll

Projektet behandlar den särskilda problembild som möter arkitekten i krigshärjat område och den kunskap som fordras om bl a:

- kultur-, identitets- och symbolfrågor

- internationella konventioner, biståndsorgan och nätverksuppbyggnad

- undersökningsarbete och gestaltning av nytt i främmande miljö

- klimat- och teknikfrågor

- byggnadsproduktion- och byggmaterialframställning.

Under Bosnienvistelsen genomförs även en rundresa till återuppbyggnadsarbete i Sarajevo (bl a Nationalmuseum), Dubrovnik (hotell och bostäder), Split och Mostar (medeltidsbron), Banja Luka och Tuzla (SIDA:s nybyggnad m m).

Fältmaterialet bearbetas på hemmaplan och utformas som en engelskspråkig rapport med förslag till konkreta återuppbyggnadsförslag, restaurering och bebyggelseutveckling (masterplans and development studies). I arbetet tillämpar vi bl a det danska beskrivningssystemet SAVE för inventering av befintlig bebyggelsemiljö.