RESTAURERINGENS TEORI OCH PRAKTIKAAK 073

Theory and Practice in Conservation and Restoration

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Mats Edström Prestationsbedömning: Godkänd övningsuppgift och aktivt deltagande i seminarier och laborationer.

Innehåll

Syftet är att ge kunskap om arkitektarbete i restaurering och ombyggnad av äldre och halvmoderna byggnader och bebyggelsemiljöer. Kursen behandlar dels förhållningssätt och restaureringsprinciper, dels traditionell byggnadsteknik och traditionella byggnadsmaterial. Kretsloppstänkande och kunskap om återanvändning av material ingår. Förnyelse-, bevarande- och förvaltningsfrågor belyses och diskuteras. Projektörens roll i ett projekts olika skeden studeras särskilt (förundersökning, planering/gestaltning, byggnadsskede, förvaltningsskede). Förnyelse av såväl kulturhistorisk bebyggelse (byggnadsminnen/kyrkor) som sentida bebyggelse behandlas i föreläsningsform. Litteraturseminarier och materialövningar med arbetsplatsbesök ingår.

Litteratur

Barup K et.al. Hantverket i gamla hus. Restaurering - en antologi (kurskompedium).