UNDERSÖKNINGSMETODIK I RESTAURERING OCH OMBYGGNADAAK 069

Surveying Methodology in Restoration and Conservation

Antal poäng: 4.0. Valfri för: A3. Kursansvarig: Mats Edström Prestationsbedömning: Godkänd uppsats och aktivt deltagande i seminarier.

Innehåll

Kursen ger kunskap om metoder att undersöka byggnader som skall byggas om och restaureras. Ämnet behandlas bl a genom fallstudier.

Följande undersökningsdelar behandlas:

Litteratur

Kompendium i undersökningsmetodik.