STADSRUM - HUSRUM 1AAK 011

Cityspace - Dwellingspace

Antal poäng: 13.0. Valfri för: A4. Kursansvarig: Bernt Nilsson. Förkunskapskrav: Enligt för projektundervisningen gällande regler. Prestationsbedömning: Resultaten av genomförda projekt bedöms vid slutgenomgång med deltagande av i projektet medverkande elever och en av utbildningsnämnden utsedd examinationsgrupp.

Innehåll

Syftet med projektet är att utifrån samlade erfarenheter av den byggda urbana rumsstrukturen och dess kapacitet för användning utveckla den för arkitekter specifika yrkeskompetensen för gestaltning av platser och byggnader i städer.

I projektet belyses kontinuieteten och det ömsesidiga beroendet mellan övergripande planering på stadsnivå och detaljnivå. I projektet studeras staden som en sammanhängande rumslig organisation med egenskaper som ger möjlighet till förändrad användning i ett långtidsperspektiv.

Intresset fokuseras på hörhållandet mellan den enskilda byggnaden och det urbana sammanhanget. Projektarbetet karaktäriseras av omvandling av och addering till befintliga byggnadsstrukturer och rumsstrukturer med hänsyn till platsers speciella förutsättningar. Avsikten är att öka förståelsen för lokala säregenheter, som har betydelse för livet på den speciella platsen och med detta som bakgrund utveckla stadens rumsliga struktur så att den blir tillräckligt meningsfull och fattbar för att vi ska kunna identifiera oss med den.

Litteratur

Aktuella litteraturlistor distribueras vid projektstart.