ARKITEKTUR, AK IIAAH 110

Architecture, Basic Course II

Antal poäng: 11.0. Obligatorisk för: A2. Kursansvarig: Krister Wiberg Förkunskapskrav: Arkitektur AK I. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras 80%-ig närvaro vid föreläsningar och genomgångar samt godkända övningsuppgifter.

Målbeskrivning

Utveckla idéer och gestalta komplexa byggnader. Presentera arkitektoniska helhetslösningar. Argumentera, teckna och öva i problemlösningar

Innehåll

Huvudtemat i årskurs 2 är studier av stadens uformning och detaljprojektering av en komplex byggnad i ny eller existerande stadsmiljö. Arkitektur I ansvarar under höstterminen för att förmedla övergången från detaljplanen till byggnaden. Vårterminen omfattar projektering efter genomförda funktionsanalyser, program - och idéskisser. Föreläsningarna är arkitekturteoretiska och behandlar gestaltningsprocessen. Undervisningen i specialämnena understöder arbetet med övningsuppgifterna.

Litteratur

Alexander, Christopher. A Pattern Language

Gehl, Jan. Livet mellom husene

Eiler-Rasmussen, Sten. Om at opleve arkitektur

Norberg-Schulz, Christian. (1980). Genius loci, Towards a

phenomenology of architecture. London