ARKITEKTUR, AK IAAH 101

Architecture, Basic Course I

Antal poäng: 8.5. Obligatorisk för: A1. Kursansvarig: Krister Wiberg. Prestationsbedömning: För godkänt betyg fordras 80%-ig närvaro vid föreläsningar och genomgångar samt godkända övningsuppgifter.

Målbeskrivning

Grundläggande principer för rumsutformning och rumssamband.

Innehåll

Huvudtemat i årskurs 1 är studiet av principer för arkitektonisk gestaltning. Kursen, som omfattar höst- och vårterminen, kan betraktas som en integrerad introduktionskurs för de fortsatta arkitekturstudierna och omfattar såväl byggnader som stadsrumsutformning. Föreläsningarna är arkitekturteoretiska med vikt på gestaltning av rum. Övningsuppgifterna omfattar idéutveckling och analys av förebilder samt ett bostadsprojekt. Första terminen ägnas huvudsakligen åt generella arkitekturgestaltningar, andra terminen åt bostaden som arkitekturproblem. Undervisningen i specialämnena är samordnat med arkitekturämnet.

Litteratur

Alexander, Christopher. A Pattern Language

Gehl, Jan. Livet mellom husene

Eiler-Rasmussen, Sten. Om at opleve arkitektur

Norberg-Schulz, Christian. (1980). Genius loci, Towards a

phenomenology of architecture. London.